Centrum Usług Wspólnych w Margoninie

UCHWAŁA Nr XXVI/320/2016 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 10 listopada 2016 r.

rada.jpgUCHWAŁA Nr XXVI/320/2016

RADY MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 10 listopada 2016 r.

 

 

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ,,Centrum Usług Wspólnych w Margoninie” oraz nadania jej statutu.

 

Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust.1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

 

§1.1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną ,,Centrum Usług Wspólnych w Margoninie”, zwaną dalej ,,Centrum”.

2. Siedzibą Centrum jest Margonin, z siedzibą przy ul. Kościuszki 13.

 

§2.1.Centrum zostaje utworzone na bazie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Margoninie, zwanego dalej ,,Zespołem”.

2. Z dniem utworzenia Centrum:

1) środki trwałe oraz mienie ruchome będące w posiadaniu Zespołu, stają się środkami trwałymi i mieniem ruchomym Centrum,

2) pracownicy Zespołu z dniem rozpoczęcia działalności nowej jednostki stają się pracownikami nowej jednostki na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

3. Należności i zobowiązania Zespołu stają się należnościami i zobowiązaniami Centrum.

4. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym Zespołu, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. podlegają wpłacie na rachunek bankowy Gminy Margonin.

 

§3. Centrum nadaje się statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

przewodnizczacy.jpg 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2017 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stypka
Ilość wyświetleń: 255
20 września 2017 10:57 Anna Stypka - Usunięcie zdjęcia [przewodniczacy_rady.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2017 10:00 Anna Stypka - Dodanie zdjęcia [przewodniczacy_rady.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lutego 2017 13:08 Anna Stypka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl