Centrum Usług Wspólnych w Margoninie

Regulaminy zobacz archiwum »

Regulaminin organizacyjny

Zarządzenie Nr 07/2011

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Margoninie

z dnia 01 kwietnia 2011 r.

 

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Margoninie.

 

 

Na podstawie art. 26 ust 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r.

Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)oraz § 22 Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Margoninie, stanowiącego załącznik do Uchwały

Nr XXXIX/458/2010 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 marca 2010 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Margoninie Regulamin Organizacyjny w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 06./2011

z dnia 01 kwietnia2011 r.

Dyrektora ZEAS w Margoninie

 

Regulamin Organizacyjny

 

Zespołu Ekonomiczno-Administarcyujnego Szkół

w Margoninie

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Margoninie, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

1)organizację Zespołu,

2)zasady funkcjonowania Zespołu,

3)zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy Zespołu.

 

§ 2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Margoninie zwany dalej „Zespołem”, jest jednostką budżetową Gminy Margonin. Obejmuje swoją działalnością następujące placówki oświatowe z Gminy Margonin:

1)Zespół Szkół w Margoninie,

2)Szkołę Podstawową w Lipinach,

3)Szkołę Podstawową w Radwankach,

4)Przedszkole Samorządowe w Margoninie.

Celem działalności Zespołu jest prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Margonin.

 

§ 3. Siedziba Zespołu znajduje się w Margoninie przy ul. Kościuszki 13 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Margonin.

 

§ 4. Praca Zespołu odbywa się w dniach roboczych w godzinach od 7,30 do 15,30 od poniedziałku do piątku włącznie.

 

II. Organizacja Zespołu

§ 5. W skład Zespołu wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. dyrektor (1 etat),

 2. główny księgowy (1 etat),

 3. samodzielny referent ds. kadr (0,5 etatu),

 4. referent finansowy ( 1 etat),

 5. referent finansowy ( ds. kasy – 0,13 etatu),

 6. pomoc biurowa ( 1 etat).

 

§ 6. Pracą Zespołu kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i bezpośrednio odpowiada przed Burmistrzem Miasta i Gminy Margonin.

 

§ 7. Główny księgowy Zespołu podlega bezpośrednio dyrektorowi i zastępuje go w czasie nieobecności.

§ 8. Funkcjonowanie Zespołu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania służbowego, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie zadań na każdym stanowisku pracy.

III. Zakresy czynności pracowników Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Margoninie.

§ 9. 1.Szczegółowy zakres czynności dyrektora Zespołu oraz jego prawa i obowiązki ustala Burmistrz Miasta i Gminy Margonin.

2. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk w Zespole ustala dyrektor.

 

§ 10. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

 1. sporządzanie planów jednostkowych dochodów i wydatków budżetowych dla wszystkich placówek oświatowych tj.:

  a) Zespół Szkół w Margoninie,

  b) Szkoła Podstawowa Lipiny,

  c) Szkoła Podstawowa Radwanki,

  d) Przedszkole Samorządowe Margonin,

  e) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Margoninie.

  Plany sporządzane są w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola następnie przedstawione do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin,

 2. zatwierdzanie pod względem merytorycznym do wypłaty dokumentów Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Margoninie,

 3. księgowanie dokumentów z ZFŚS wszystkich placówek oświatowych,

 4. uzgadnianie zaksięgowanych dokumentów na koniec każdego miesiąca (wydatki, koszty, konta kontrahentów),

 5. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań z wykonania wydatków, dochodów, należności i zobowiązań – Rb 27S, Rb 28S, Rb N, Rb Z,

 6. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych:

  a) bilans,

  b) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),

  c) zestawienie zmian funduszu jednostki,

 7. sporządzanie rocznych sprawozdań do GUS-u:

  a) F-03 sprawaozdanie o stanie i ruchu środków trwałych,

  b) G-O20 sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych,

 8. analiza budżetu oraz czuwanie nad prawidłowością jego realizacji we wszystkich placówkach oświatowych,

 9. prowadzenie kart ewidencji środków trwałych i ich umarzanie dla wszystkich placówek oświatowych,

 10. prowadzenie kart ewidencji wartości niematerialnych i prawnych dla wszystkich placówek oświatowych,

 11. prowadzenie księgi inwentarzowej pozostałych środków trwałych Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Margoninie oraz uzgadnianie ksiąg inwentarzowych wszystkich placówek oświatowych ze stanem księgowym raz na kwartał,

 12. całokształt spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (ewidencja umów o pracę z uczniami, wniosków o dofinansowanie, wyliczanie i sporządzanie decyzji),

 13. występowanie do Rady Miasta i Gminy Margonin oraz Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z wnioskami o przeniesienie środków w planach finansowych wszystkich placówek oświatowych,

 14. sporządzanie uchwał związanych z działalnością placówek oświatowych,

 15. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół w zakresie ich organizacji,

 16. pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Margoninie,

 17. racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającego w dyspozycji Zespołu,

 18. wykonywanie innych zadań, w zależności od potrzeb,

 19. wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonych.

§ 11. Do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności:

 1. przygotowanie niezbędnej dokumentacji służącej sporządzaniu planów budżetowych w zakresie wynagrodzeń,

 2. zatwierdzanie do wypłaty pod względem formalnym i rachunkowym dokumentacji finansowych placówek oświatowych,

 3. sporządzanie list płac pracowników placówek oświatowych włącznie ze świadczeniami z funduszu ubezpieczeń społecznych w tym:

  a) na dzień 01 – każdego miesiąca – dotyczy nauczycieli,

  b) na dzień 26 – każdego miesiąca – dotyczy pracowników obsługi i administracji,

  c) na dzień 27 – każdego miesiąca – dotyczy godzin ponadwymiarowych nauczycieli,

 4. rozliczanie i sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS i do Urzędu Skarbowego,

 5. rozliczanie pracowników z zaliczek na podatek dochodowy na rocznych deklaracjach podatkowych,

 6. zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczenia społecznego pracowników placówek oświatowych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych,

 7. sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników placówek oświatowych, w tym: do ZUS, US, banków,

 8. rozliczanie delegacji służbowych pracowników placówek oświatowych,

 9. współpraca ze stanowiskiem ds. kadr w zakresie danych niezbędnych w Systemie Informacji Oświatowej,

 10. naliczanie rocznych nagród z ZFN,

 11. wykonywanie innych zadań, w zależności od potrzeb,

 12. wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonych.

§ 12. Do obowiązków samodzielnego referenta ds. kadr należy w szczególności:

 1. obsługa kadrowa pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Margoninie, a w szczególności sprawy związane z:

  a) nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ruchem służbowym,

  b) przejściem pracowników na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

  c) awansami,

  d) zapotrzebowaniem kadrowym oraz sprawozdawczością dotyczącą zatrudnienia,

  e) prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym:

  - teczek akt osobowych,

  - ewidencji czasu pracy,

  - inne dokumentacje wynikające z potrzeb, związane z zajmowanym stanowiskiem,

  f) ewidencja wypłacanych wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

  g) przestrzeganie aktualności badań lekarskich pracowników,

  h) przestrzeganie aktualności szkoleń w zakresie BHP,

 2. sporządzanie niezbędnych pism, odpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  potwierdzanie zgodności kserokopii z oryginałem,

 3. sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS, w tym Z-03, Z-06, Z-05, Z-12,

 4. kwartalne wyliczanie środków zaangażowanych dotyczących wynagrodzeń i ich uzgadnianie na koniec roku,

 5. weryfikacja danych przekazywanych przez placówki oświatowe, w związku z Systemem Informacji Oświatowej oraz sporządzanie sprawozdania zbiorczego,

 6. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników placówek oświatowych,

 7. ewidencja wypłacanych świadczeń z ZFŚS – dotyczy pracowników ZEAS Margonin,

 8. wykonywanie innych zadań, w zależności od potrzeb,

 9. wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonych.

 

§ 13. Do obowiązków referenta finansowego należy w szczególności:

 1. układanie dokumentów księgowych zgodnie z wyciągami bankowymi dla poszczególnych placówek oświatowych tj.:

  a) Zespół Szkół w Margoninie,

  b) Szkoła Podstawowa Lipiny,

  c) Szkoła Podstawowa Radwanki,

  d) Przedszkole Samorządowe Margonin,

  e) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Margoninie,

 2. księgowanie dokumentów (karty wydatków , analityka) wszystkich placówek oświatowych wymienionych w pkt. 1,

 3. uzgadnianie zaksiegowanych dokumentów na koniec każdego miesiąca (wydatki, koszty, konta kontrahentów),

 4. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych,

 5. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,

 6. współpraca z głównym księgowym w zakresie spraw finansowych,

 7. rozliczanie inwentaryzacji placówek oświatowych,

 

§ 14. Do referenta finansowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi kasowej placówek oświatowych,

 2. dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych dowodów,

 3. sporządzanie raportów kasowych – dekadowo,

 4. wydawanie czeków gotówkowych,

 5. wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonych.

 

§ 15. Do obowiązków pomocy biurowej należy w szczególności:

 1. prowadzenie dziennika korespondencji poczty przychodzącej i wychodzącej,

 2. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

 3. pieczętowanie, dekretowanie oraz układanie dokumentów księgowych,

 4. rozliczanie kwitariuszy,

 5. prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

 6. obsługa programu „Home banking”, w tym w szczególności

  a) sprawdzanie stanów kont i drukowanie dokumentów bankowych,

  b) wykonywanie przelewów na konta kontrahentów,

 7. archiwizowanie dokumentacji,

 8. księgowanie dokumentów (karty wydatków, analityka) w zastępstwie referenta finansowego,

 9. rozliczanie inwentaryzacji placówek oświatowych,

 10. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, wynikających z potrzeb placówek oświatowych.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2012 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Ćwirko
Ilość wyświetleń: 1263
13 kwietnia 2012 08:28 Ewa Ćwirko - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl