Centrum Usług Wspólnych w Margoninie

Przepis prawa

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Margoninie (adres: ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, telefon kontaktowy 67 28 46 928).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Małgorzatą Sapalską pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
    na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.

  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Dyrektor CUW

/-/ Danuta Gurzyńska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2018 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stypka
Ilość wyświetleń: 111
07 grudnia 2018 14:15 Anna Stypka - Zmiana treści zakładki.
13 września 2018 07:51 Anna Stypka - Zmiana treści zakładki.
05 czerwca 2018 08:18 Anna Stypka - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl